Algemene Voorwaarden dienstverlening
Bezmalinovic Legal Ways

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten betreffende (of verband houdende met) dienstverlening door Bezmalinovic Legal Ways B.V. (“BLW”).

1. Op de relatie tussen BLW en haar opdrachtgevers, cliënten en andere betrokkenen (hierna: de “Opdrachtgever”) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze relatie kwalificeert als een overeenkomst van opdracht, die uitsluitend wordt aanvaard en uitgevoerd door BLW als enige opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens BLW werkzaam zijn komt een beroep op deze Algemene Voorwaarden toe.

2. Iedere aansprakelijkheid van BLW is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door BLW gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar komt.

3. De Opdrachtgever vrijwaart BLW tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan BLW gegeven opdracht en is gehouden de redelijke kosten te vergoeden van verweer tegen dergelijke aanspraken.

4. BLW aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar verrichte werkzaamheden, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor een ander doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij de Opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van BLW leidende gebeurtenis.

6. Verstrekte opdrachten worden door BLW uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met BLW na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

7. De kosten van uitvoering van de opdracht door BLW omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt vastgesteld mede aan de hand van een basisuurtarief, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door BLW ten behoeve van de cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en eventueel reiskosten.

8. Betaling van declaraties van BLW dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door BLW in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn BLW en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan BLW verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

9. BLW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

11. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen BLW en de Opdrachtgever kennis te nemen, met dien verstande dat BLW bevoegd blijft terzake van de inning van declaraties of enige vrijwaring als hiervoor bedoeld de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande exclusieve forumkeuze (mede) bevoegd zou zijn.